GDPR szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

Nap mint nap azért azért dolgozunk, hogy vendégeink elégedettek legyenek, egyben elkötelezettek vagyunk a vonatkozó adatvédelmi követelményeknek való megfelelés iránt. Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy a személyes adatai nálunk biztonságban vannak, és azt is, hogy tisztában legyen azzal, hogy miként használjuk a személyes adatait abból a célból, hogy még jobb és személyre szabottabb vásárlói élményt nyújthassunk Önnek.

Tartalomjegyzék:

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

1.1  Az adatkezelő adatai

2. Adatvédelmi tisztviselő

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok

3.1.1 Szállás bejelentőlap

3.2 Technikai adatok

3.3 Online árajánlatkéréshez kapcsolódó adatok

3.4 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

3.5 Szálláshely szolgáltatások igénybevétele

3.6 Ajándékutalvány

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

7.1 Tárhelyszolgáltató

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

8.3 Helyesbítés joga

8.4 Törléshez való jog

8. 5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

8.6 Adathordozáshoz való jog

8.7 Tiltakozás joga

8. 8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

8. 9 Visszavonás joga

8.10 Bírósághoz fordulás joga

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

9. Egyéb rendelkezések

Preambulum

A Belle-Aire Vendégház (Falusi turizmus adószáma: 53614652-1-30), a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a ﷟www.belle-aire.hu oldalon. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

1. adatkezelési tájékoztató célja

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A Belle-Aire Vendégház tulajdonosa elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Vendégház. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Belle-Aire Vendégház az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát

1.1. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az office@belle-aire.hu e-mail címre írhat. A regisztráció alkalmával megadott személyes adatokat, illetve érintettől érkező e-mailt az oldalt kiszolgáló szerver mindaddig tárolja, amíg az érintett nem kéri azok törlését.

Cégadatok: (Falusi turizmus)

Név: Lecső Zsolt Alexander

Székhely: 3235 Mátraszentimre, Fenyves u. 5. sz.

Adószám: 53614652-1-30

Telefonszám: +36 70 232 90 73

E-mail:  office@belle-aire.hu

2. Adatvédelmi tisztviselő:

Név: Lecső Zsolt Alexander

Telefonszám: +36 70 232 90 73

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Helyszíni regisztrációs során megadandó személyes adatok

3.1.1 Szállás bejelentőlap

Az adatkezelés célja a Szolgáltatónál szálláshely szolgáltatás vásárlás után számla kiállítása, a vendégek nyilvántartása és egymástól való megkülönböztetése.

Az egyes szolgáltatások igénybevételekor a vendég papír alapú szállás bejelentőlapot tölt ki.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, a Számv.tv. 169. § (2) bekezdése; idegenforgalmi adóval kapcsolatos kötelezettségek, statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, idegenrendészettel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

A kezelt személyes adatok köre:

        azonosító szám

        családi és utónév,

        lakcím

        állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyre vissza nem vezethetően kezelt adat)

        születési hely és idő.

Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:

•    úti okmány (útlevél) azonosító adata

•    családi és utónév,

•    lakcím

•    állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyre vissza nem vezethetően kezelt adat) 

•    születési hely és idő.

•    szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja

A kötelezően megadandó adatok vendég általi megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a Szolgáltató a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára kezelje, elektronikus rendszerében feldolgozza, illetve archiválja.

Az adatkezelés időtartama:

•    Papír alapon 1 év , az időszak lejártát követően a papír alapú szállás bejelentő lapok megsemmisítésre kerülnek;

•     a papír alapú nyilvántartásból feldolgozott, a továbbiakban az elektronikus nyilvántartásban kezelt adatok adatkezelésének időtartama a Számv.tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 (nyolc) év

Az adatkezelés elmaradásának lehetséges következményei: Szerződés nem tud teljesülni; Számv. tv., helyi adórendelet, Idegenrendészeti tv.  megsértése.

Adattovábbítás:

Statisztikai célú adattovábbítás történik, személyes adatok átadására nem kerül sor. Bizonylatok helyben történő tárolása a megsemmisítésig a telephelyen zárt iratszekrényben történik. Papír alapú bejelentőről adatfeldolgozás történik az elektronikus nyilvántartási rendszerbe.

3.2 Technikai adatok
 

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 § az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

§ hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

§ változatlansága igazolható (adatintegritás);

§ a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrizi:

§ a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 

§ a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

§ a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Online árajánlatkéréshez kapcsolódó adatok

Kötelező adatok: érintett neve, e-mail címe, telefonszáma.

Nem kötelező adatok: érintett cég neve

3.4 Online foglaláshoz kapcsolódó adatok

Kötelező adatok: érintetett neve, e-mail címe.

Nem kötelező adatok: érintett szállítási címe, telefonszáma.

3.5 Szálláshely szolgáltatások igénybevétele

Az adatkezelés célja a Szolgáltatónál szálláshely szolgáltatás vásárlása, számla kiállítása, a vendégek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, a Számv.tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt személyes adatok köre:

        azonosító szám

        név (vezetéknév, keresztnév)

        cím (település, utca, házszám, irányítószám, ország);

        e-mailcím;

        telefonszám

        vásárolt szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára

        fizetés módja

        Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására a „jegyzet” vagy „megjegyzések” rovatban, ami segíti a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szobafoglalásnak és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.

Az adatkezelés időtartama: a Számv.tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 (nyolc) év.

3.6 Ajándékutalvány

Az információ raktározás célja a kapcsolattartás és az ajándékkártya kézbesítése, nyilvántartása.

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja,  a Számv.tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt személyes adatok köre: Ajándékutalvány (a továbbiakban: Utalvány) igénylésével Vevő és a Felhasználó személye eltér. Vásárláskor a Vevő az alábbi személyes adatokat adja meg:

–          személyes vásárlás esetén:

•    vevő név,

•    számlázási név és cím;

•    vevő név

•    e-mail cím

•    telefonszám

•    számlázási név és cím

Az utalvány azonosító száma, értéke és érvényességi dátuma kerül rögzítésre a nyilvántartásban.

Felhasználó adatainak kezelése, az utalvány azonosító számára hivatkozással, a szálláshely szolgáltatás igénybevételekor történik.

Az adatkezelés időtartama: a Számv.tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 (nyolc) év.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Regisztráló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szolgáltatás teljesítése, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja mindaddig, amíg az érintett nem kéri azok törlését.

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. A hozzájárulást az érintett az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk az adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

§ 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról

§ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

§  2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); §  2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

§ 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).,

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a használat során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

7.1 Tárhelyszolgáltató

Cégünk honlapjának fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe:

Adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége:

  • Név: EZIT Kft.
  • Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
  • Adószám: 23493474-2-41
  • Cégjegyzékszám: 01-09-968191

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR rendelet 13. és a 14. cikkjeiben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikkek szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

§ személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

§ az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

§ az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

        §  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

        §  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

§ a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a

népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

§ az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

§ az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

§ az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

§ az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 Mátraszentimre 2018.06.01.

Lemondási feltételek

A lemondási feltételeink a foglalási felületeken illetve írásos ajánlatainkban szerepelnek.