Adatkezelési tájékoztató

Nap mint nap azért azért dolgozunk, hogy vendégeink elégedettek legyenek, egyben elkötelezettek vagyunk a
vonatkozó adatvédelmi követelményeknek való megfelelés iránt. Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy a
személyes adatai nálunk biztonságban vannak, és azt is, hogy tisztában legyen azzal, hogy miként használjuk a
személyes adatait abból a célból, hogy még jobb és személyre szabottabb vásárlói élményt nyújthassunk Önnek.

Tartalomjegyzék:

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

1.1 Az adatkezelő adatai

 1. Adatvédelmi tisztviselő
 2. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok

3.1.1 Szállás bejelentőlap

3.2 Technikai adatok

3.3 Online árajánlatkéréshez kapcsolódó adatok

3.4 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

3.5 Szálláshely szolgáltatások igénybevétele

3.6 Ajándékutalvány

 1. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje
 2. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

 1. Az adatok fizikai tárolási helyei
 2. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

7.1 Tárhelyszolgáltató

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

8.3 Helyesbítés joga

8.4 Törléshez való jog

 1. 5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

8.6 Adathordozáshoz való jog

8.7 Tiltakozás joga

 1. 8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 2. 9 Visszavonás joga

8.10 Bírósághoz fordulás joga

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

 1. Egyéb rendelkezések

Preambulum

A Belle-Aire Vendégház (Falusi turizmus adószáma: 53614652-1-30), a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő)
mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra,

hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti
jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Adatkezeléseivel
kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a ﷟www.belle-aire.hu oldalon. Az
adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az
esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

 1. adatkezelési tájékoztató célja

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk
megválaszolja kérdését. A Belle-Aire Vendégház tulajdonosa elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes
adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben
tartását. A Vendégház. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai
és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Belle-Aire Vendégház az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát

1.1. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az office@belle-aire.hu e-mail címre írhat. A regisztráció alkalmával
megadott személyes adatokat, illetve érintettől érkező e-mailt az oldalt kiszolgáló szerver mindaddig tárolja,
amíg az érintett nem kéri azok törlését.

Cégadatok: (Falusi turizmus)

Név: Lecső Zsolt Alexander

Székhely: 3235 Mátraszentimre, Fenyves u. 5. sz.

Adószám: 53614652-1-30

Telefonszám: +36 70 232 90 73

E-mail: office@belle-aire.hu

 1. Adatvédelmi tisztviselő:

Név: Lecső Zsolt Alexander

Telefonszám: +36 70 232 90 73

 1. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Helyszíni regisztrációs során megadandó személyes adatok

3.1.1 Szállás bejelentőlap

Az adatkezelés célja a Szolgáltatónál szálláshely szolgáltatás vásárlás után számla kiállítása, a vendégek
nyilvántartása és egymástól való megkülönböztetése.

Az egyes szolgáltatások igénybevételekor a vendég papír alapú szállás bejelentőlapot tölt ki.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja,
a Számv.tv. 169. § (2) bekezdése; idegenforgalmi adóval kapcsolatos kötelezettségek, statisztikai
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, idegenrendészettel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

A kezelt személyes adatok köre:

azonosító szám

családi és utónév,

lakcím

állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyre vissza nem vezethetően kezelt adat)

születési hely és idő.

Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:

• úti okmány (útlevél) azonosító adata

• családi és utónév,

• lakcím

• állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyre vissza nem vezethetően kezelt adat)

• születési hely és idő.

• szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja

A kötelezően megadandó adatok vendég általi megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait
a Szolgáltató a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges
igényérvényesítés céljára kezelje, elektronikus rendszerében feldolgozza, illetve archiválja.

Az adatkezelés időtartama:

• Papír alapon 1 év , az időszak lejártát követően a papír alapú szállás bejelentő lapok megsemmisítésre
kerülnek;

• a papír alapú nyilvántartásból feldolgozott, a továbbiakban az elektronikus nyilvántartásban kezelt adatok
adatkezelésének időtartama a Számv.tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 (nyolc) év

Az adatkezelés elmaradásának lehetséges következményei: Szerződés nem tud teljesülni; Számv. tv., helyi
adórendelet, Idegenrendészeti tv. megsértése.

Adattovábbítás:

Statisztikai célú adattovábbítás történik, személyes adatok átadására nem kerül sor. Bizonylatok helyben történő
tárolása a megsemmisítésig a telephelyen zárt iratszekrényben történik. Papír alapú bejelentőről adatfeldolgozás
történik az elektronikus nyilvántartási rendszerbe.

3.2 Technikai adatok

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket
úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

§ az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

§ hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

§ változatlansága igazolható (adatintegritás);

§ a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Az adatkezelő
olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről,
amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrizi:

§ a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

§ a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

§ a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá
tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Online árajánlatkéréshez kapcsolódó adatok

Kötelező adatok: érintett neve, e-mail címe, telefonszáma.

Nem kötelező adatok: érintett cég neve

3.4 Online foglaláshoz kapcsolódó adatok

Kötelező adatok: érintetett neve, e-mail címe.

Nem kötelező adatok: érintett szállítási címe, telefonszáma.

3.5 Szálláshely szolgáltatások igénybevétele

Az adatkezelés célja a Szolgáltatónál szálláshely szolgáltatás vásárlása, számla kiállítása, a vendégek
nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség
teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja,
a Számv.tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt személyes adatok köre:

azonosító szám

név (vezetéknév, keresztnév)

cím (település, utca, házszám, irányítószám, ország);

e-mailcím;

telefonszám

vásárolt szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára

fizetés módja

Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására a „jegyzet” vagy „megjegyzések”
rovatban, ami segíti a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szobafoglalásnak
és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.

Az adatkezelés időtartama: a Számv.tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 (nyolc) év.

3.6 Ajándékutalvány

Az információ raktározás célja a kapcsolattartás és az ajándékkártya kézbesítése, nyilvántartása.

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, a Számv.tv. 169. § (2)
bekezdése.

A kezelt személyes adatok köre: Ajándékutalvány (a továbbiakban: Utalvány) igénylésével Vevő és a
Felhasználó személye eltér. Vásárláskor a Vevő az alábbi személyes adatokat adja meg:

 • személyes vásárlás esetén:

• vevő név,

• számlázási név és cím;

• vevő név

• e-mail cím

• telefonszám

• számlázási név és cím

Az utalvány azonosító száma, értéke és érvényességi dátuma kerül rögzítésre a nyilvántartásban.

Felhasználó adatainak kezelése, az utalvány azonosító számára hivatkozással, a szálláshely szolgáltatás
igénybevételekor történik.

Az adatkezelés időtartama: a Számv.tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 (nyolc) év.

 1. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Regisztráló
által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szolgáltatás teljesítése, számlázás lehetővé
tétele, kapcsolattartás, és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja
mindaddig, amíg az érintett nem kéri azok törlését.

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson
alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az
adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. A hozzájárulást az érintett az egyes adatkezelések tekintetében a
weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Bizonyos
esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé,
melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk az adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben
nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így
különösen az alábbiakkal:

§ 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról

§ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

§ 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); § 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv.
tv.);

§ 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).,

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő
módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által
használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai
adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét
vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének
azon adatai, melyek a használat során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok
automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön
nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb
személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az
adathoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

7.1 Tárhelyszolgáltató

Cégünk honlapjának fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe:

Adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége:

 Név: EZIT Kft.
 Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
 Adószám: 23493474-2-41
 Cégjegyzékszám: 01-09-968191

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését,
illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási
jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, a GDPR rendelet 13. és a 14. cikkjeiben említett valamennyi információt és a 15–22. és

 1. cikkek szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában,
  világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz
és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok
kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték
vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a
tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó
információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és
arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve
milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon
belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos
adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

§ személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

§ az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

§ az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

§ a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

§ a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell;

§ a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és
a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a

népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

§ az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

§ az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;

§ az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

§ az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből
lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron
kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 1. Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a
közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank,
illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg
iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére –
amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan
mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Mátraszentimre 2018.06.01.
Lemondási feltételek
A lemondási feltételeink a foglalási felületeken illetve írásos ajánlatainkban szerepelnek.